SKETCHLIGHT

Light Painting Photography

אור אין סוף

הסדרה הכחולה

אור אינסופי בא לידי ביטוי בכך שהוא מתפשט בכל מקום ומתגלה בכל מקום הוא אור שאינו מוגבל, גם כאשר הוא לא מתגלה בעולם על ידי היותו האינסופי הוא נמצא בכל מקום בגלוי.

אור אין סוף

הסדרה הלבנה

אור אינסופי בא לידי ביטוי בכך שהוא מתפשט בכל מקום ומתגלה בכל מקום הוא אור שאינו מוגבל, גם כאשר הוא לא מתגלה בעולם על ידי היותו האינסופי הוא נמצא בכל מקום בגלוי.

אור אין סוף

סידרת רפרקטוגרף

אור אינסופי בא לידי ביטוי בכך שהוא מתפשט בכל מקום ומתגלה בכל מקום הוא אור שאינו מוגבל, גם כאשר הוא לא מתגלה בעולם על ידי היותו האינסופי הוא נמצא בכל מקום בגלוי.

עקבות לשום מקום

סדרת היצירות עקבות לשום מקום עוסקת ב"אור הגנוז" "אור מקיף" שהוא כל אור שמימי המאיר לעולמות ולבריות, שאינם יכולים לקבל את האור בפנימיותם והרגשתם, מצד היותו גדול ומופשט מהם הוא מעל ומעבר ליכולת השגתם הוא מגיע מ"שום מקום", אנחנו רק צריכים לחפש את הסימנים, העקבות לשם.